Kort historik

Första bebyggelsen
Den första bebyggelsen i de så kallade Sopperobyarna , som består av byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara, har troligen skett i Övre Soppero någon gång på 1600-talet. Under 1600- 1800-talet registrerades 14 nybyggen. Byn Lannavaara, den yngsta av Sopperobyarna, tillkom genom utflyttning från Nedre Soppero så sent som på 1880-talet.

 

Avvittring och skattläggning
Den så kallade avvittringen fastställdes 1893 och då bildades 33 skattehemman. Skattläggning innebar att hemmanen åsattes ett visst mantal, allt efter vad brukaren hade brukat. I och med skattläggningen erhöll byalaget sitt område. Avvittringen innebar att brukaren fick äganderätt till mark och vatten. Tidigare hade de bara haft nyttjanderätt.

Vid områdestilldelningen drogs endast områdenas yttre gränser upp. Inom skiftena fick ägarna bruka inägojorden (åkrar och ängar) som tidigare. All skogsmark förblev gemensam.
Genom avvittringen och skattläggningen bildades således Soppero skifteslag, senare Soppero byalag.

 

Byastämma
Byastämma (årsstämma) har troligen hållits första gången 1893 i samband med avvittringen. Det första protokollet som finns bevarat är från 6 november 1905. Av det protokollet kan utläsas att det har funnits stämmor tidigare.
Vid stämman 6 november 1905, som ägde rum på gästgivargården i Övre Soppero, var August Lundberg från Lannavaara ordförande.

Att livet i byarna var hårdare på den tiden framgår i stämmoprotokollet från 1905. ”Byastämman beslöt att backstugusittare som erhållit jordafsöndring af odelade bymarker icke få föra ogudaktigt lif. Om så sker och ingen bättring genom varningar kan åstadkommas, så eger byn att återtaga till honom gifna egendomen”.
Av gamla protokoll kan även utläsas att det på stämmorna dryftades inte bara det som handlade om förvaltningen av de gemensamma ägorna. Även många andra frågor diskuterades på stämmorna, ofta i hårda ordalag.

Numera går stämmorna lugnt tillväga. Sakfrågorna står i centrum och stridsfrågorna är få. Det kanske var roligare förr?
Enligt de nu gällande stadgarna skall byastämma hållas årligen före mars månads utgång.

Laga skifte
Laga skiftet genomfördes under åren 1953 – 1959. Det slutliga protokollet är daterat först 1961-01-23. Vid laga skiftet bildades 68 ägolotter för jordbruksändamål. Ett 50-tal av dessa skulle vara bärkraftiga jordbruk, resten deltidsjordbruk. Dessutom bildades ett antal tomter för enbart bostadsbebyggelse.
Delägarna beslöt att endast skifta viss del av skifteslagets totala areal. Resten skulle läggas ut till så kallad gemensamhetsskog.
Vid laga skiftet drogs gränserna mellan olika ägolotter och nya kartor ritades för hela skifteslaget.

Det första reglementet, efter laga skiftet, för förvaltningen av ”Soppero bys gemensamma ägor och rättigheter”, antogs vid sammanträde med delägarna den 2 maj 1961.

 
Samfällighetsföreningen
Övergången från Byalag till samfällighetsförening skedde i början av 1990-talet. De nu gällande stadgarna antogs vid sammanträden 1990-10-17 och slutligen 1991-03-23. Stadgarna följer lagens bestämmelser om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).
Samfällighetsföreningen omfattar i nuläget 85 enskilda fastigheter och 11 samfälligheter. Det är de 11 samfälligheterna, bestående av gemensamma skogsskiften, båtplatser och ”industritomter”, som förvaltas av Samfällighetsföreningen.
Genom ägarsplittring över åren är antalet delägare i de 85 enskilda fastigheterna uppe i närmare 500. Den fastighet som har mest splittrat ägande har 33 delägare varav 4 är dödsbon med obekant antal dödsbodelägare.