Kallelse SBSF årstämma 2024Om oss
Här kan du få reda på mer om oss och vår verksamhet.


 

Verksamhet

Vi förvaltar ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte 1961-01-23 akt Soppero 12140, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare har införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget (numera Samfällighetsföreningen).

I Soppero Byars Samfällighetsförening ingår byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara. Totala antalet enskilda fastigheter som ingår är 85 och totala antalet delägare är drygt 400.

Förutom förvaltning av egendomar enligt ovan tar Samfällighetsföreningen, på olika sätt, också aktiv del i de berörda byarnas fortlevnad.  
 Friluftsliv
Föreningen har en aktiv del i området i och med jakt och fiske framförallt för ägarna och boende i området. Vi försöker också att utveckla markerna turistiskt med småviltsjakt och sportfiske.

Du kan enkelt betala oss via Swish nr:
123 351 11 36
Var noga med att märka vad betalningen avser!