Älgjaktsanmälningar senast 15 juli, OBS se ny blankett under dokument   

stöttning av evenemang

Som ni alla säkert känner till brukar vi i samfälligheten försöka stötta olika evenemang och positiva projekt i "byarna" till gagn för alla som bor här eller för hemvändare och besökare. I år fyllde Soppero kapell 90 år och detta evenemang valde vi att stötta med en liten summa pengar. I höstas firades evenemanget stort, med ett gediget program av föreläsningar och musikuppträdanden, i flera dagar. Mat och fika ordnades av många ideella krafter i byn men planeringen hölls av en arbetsgrupp. Man fick lämna ett frivilligt bidrag för maten. Detta resulterade i över 7000 kr som överlämnades till Kapellets kassör Ingemar Israelsson nu på julottan den 25 december. Pengarna skall användas till den pågående renoveringen av klockstapeln som beräknas vara klar sommaren 2019.
Samfälligheten är stolt att få vara med och stötta evenemanget som skapar mervärde i bygden med många ringar på "vattnet"!
 

GDPR
Soppero Byars Samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.
Soppero Byars Samfällighetsförening hanterar endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.
Soppero Byars Samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.
 

 Om oss
Här kan du få reda på mer om oss och vår verksamhet.


 

Vill du beställa delägarkort finns blankett för detta under fliken dokument.
Du kan nu även lösa årskort för sportfiske och småviltsjakt. Kontakta ordföranden för mer information.
 

Du kan enkelt betala oss via Swish nr:
123 351 11 36
Var noga med att märka vad betalningen avser!

Verksamhet

Vi förvaltar ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte 1961-01-23 akt Soppero 12140, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare har införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget (numera Samfällighetsföreningen).

I Soppero Byars Samfällighetsförening ingår byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara. Totala antalet enskilda fastigheter som ingår är 85 och totala antalet delägare är drygt 400.

Förutom förvaltning av egendomar enligt ovan tar Samfällighetsföreningen, på olika sätt, också aktiv del i de berörda byarnas fortlevnad.  
 Friluftsliv
Föreningen har en aktiv del i området i och med jakt och fiske framförallt för ägarna och boende i området. Vi försöker också att utveckla markerna turistiskt med småviltsjakt och sportfiske.