Älgjaktsanmälan och inbetalning ska vara inlämnad och betald före 15 juli

Sommararbeten 2018 Under aktuellt finner du information om vilka åtgärder som pågår eller är klara.

GDPR
Soppero Byars Samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.
Soppero Byars Samfällighetsförening hanterar endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.
Soppero Byars Samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.
 

 Om oss
Här kan du få reda på mer om oss och vår verksamhet.


 

Vill du beställa delägarkort finns blankett för detta under fliken dokument.
Du kan nu även lösa årskort för sportfiske och småviltsjakt. Kontakta ordföranden för mer information.
 

Verksamhet

Vi förvaltar ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte 1961-01-23 akt Soppero 12140, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare har införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget (numera Samfällighetsföreningen).

I Soppero Byars Samfällighetsförening ingår byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara. Totala antalet enskilda fastigheter som ingår är 85 och totala antalet delägare är drygt 400.

Förutom förvaltning av egendomar enligt ovan tar Samfällighetsföreningen, på olika sätt, också aktiv del i de berörda byarnas fortlevnad.  
 Friluftsliv
Föreningen har en aktiv del i området i och med jakt och fiske framförallt för ägarna och boende i området. Vi försöker också att utveckla markerna turistiskt med småviltsjakt och sportfiske.