Regler för fiske i vatten tillhörande Soppero Byars Samfällighetsförening.
Delägare
Delägare och delägares familj äger rätt att kostnadsfritt fiska med spö och max 5 nät i vatten tillhöriga Soppero Byars Samfällighetsförening. Som familj räknas delägares make/maka/sambo, barn och föräldrar. Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med fiske.
Efter särskild anmälan har delägare även rätt att fiska med not.

Mantalsskrivna men ej delägare
Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som inte är delägare får köpa årskort för fiske med spö och max 5 nät för 600:- . Kortet är ett familjekort och gäller för alla som är skrivna på samma adress. För årskort ansök via styrelsen eller mail info@sopperobyar.se

Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna
Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får köpa årskort för fiske med spö och max 5 nät för 600:-. Kortet är ett familjekort och gäller för alla som är skrivna på samma adress som stugägaren. För årskort ansök via styrelsen eller mail info@sopperobyar.se

Övriga
Övriga enskilda fiskare får köpa fiskekort för sportfiske (ej nät) enligt följande:

1 dygn 200:-

3 dygn 300:-

7 dygn 500:-

Årsfiskekort 1500:- kontakta styrelsen eller maila info@sopperobyar.se

Allmänna villkor för fiskekort på Soppero Byars Samfällighetsförenings marker

- Kortet skall medföras vid fiske och på uppmaning uppvisas för fisketillsyningsman eller fiskerättsägare

- Fisketillstånd gäller inte i sjöarna Sopperojärvi och Ylinen Ahvenjärvi. 
  Det är fiskarens skyldighet att informera sig om den exakta belägenheten för områden där fiskerätten gäller.

- Fiske för avsalu är inte tillåten.

- Fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i     Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) tillämpas alltid om de är strängare än Soppero Byars Samfällighets regler.

- Observera att det vid raketuppskjutningar från Esrange är förbjudet att vistas inom vissa områden (A-zonen).

- Camping i samband med fiske får inte ske närmare än 300 meter från fritidsstuga.

- Camping på samma område är tillåten i max 3 nätter. Med samma område avses samma kilometer ruta.

- Att använda sig av stora tält med tillhörande ofta omfattande utrustning och proviant har i många fall visat sig medföra nedskräpning och ett stort slitage på naturmiljön. Denna typ av camping ligger inte inom allemansrättens villkor och är därför inte tillåten på Soppero Byars Samfällighetsförenings marker.
 
- Ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Samfällighetsföreningens godkännande.   Fiskerätten kan gå förlorad om man utnyttjar en camp som inte har erforderligt tillstånd.

- Ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap av målsman med fiskekort.

Försäljning av fiskekort dygn 

  fiskekort dygn säljs på följande ställen:Lannavaara:           Kristallen AB, Handlarn

Lainio:                       Lainio Vildmark

Övre Soppero:      Blinds Bensin och Kiosk

Vittangi:                 OK/Q8

Kiruna:                   Vildmarkshörnan