Småviltsjakt inom Sopperobyars marker

Allmänna villkor för småviltjaktkort
Småviltjakt för icke delägare startar tredje måndagen i september. Det är jägaren skyldighet att informera sig om den exakta belägenheten för områden där jakträtten gäller samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå. Jakt för avsalu av vilt är inte tillåten.

Kort för småviltjakt gäller inte för fällfångst (inklusive snarning). Varje jägare får fälla maximalt åtta ripor och tre skogs hönsfåglar av arterna orre, järpe och tjäder per jaktdag.

Jaktkortet, godkänd legitimation och det statliga
jaktkortet skall medföras vid jakt och på uppmaning
uppvisas för jakttillsyningsman eller jakträttsägare.
Samfälligheten förbehåller sig rätten att avlysa jakt
om särskilda skäl föreligger. Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.

Delägare och deras familjer (samma familjebegrepp som för älgjakten) äger rätt att kostnadsfritt jaga så kallat småvilt.
 
Observera
Att det vid raketuppskjutningar från Esrange
är förbjudet att vistas inom vissa områden (Azonen).
För all jakt gäller de regler som finns i
jaktlagen och jaktförordningen.

 

Älgjakt

Älgjakten är förbehållen delägarna och deras familjer. Som familj räknas delägare, delägares make/maka/sambo, delägares barn och delägares föräldrar.
De som avser att jaga älg måste anmäla sig på särskild blankett.

Anmälan skall ha inkommit till Samfällighetsföreningen senast 15 juli. Jaktavgiften är 500:- per person. Jaktavgiften skall också ha inkommit till Samfällighetsföreningen senast 15 juli.


 För närvarande finns det 4 olika jaktområden/lag. De är Sekkujoki norra, Sekkujoki södra,
Soppero norra (Rajamainen) och Saarivaara.