Regler för Notfiske

Regler för notfiske i Soppero Byars Samfällighetsförenings gemensamma vatten

Fritidsfisket regleras i fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS).

De senare omfattar i huvudsak havet och de fem stora sjöarna samt i dessa vattenområden mynnande vattendrag upp till första vandringshindret (d.v.s. den laxförande sträckan).

Vissa bestämmelser om artskydd och förbjudna fiskemetoder gäller dock i hela landet. Dessutom tillkommer speciell reglering av fisket ovanför odlingsgränsen (renbeteslandet).

Soppero Byars Samfällighetsförenings regler för notfiske i samfällighetens gemensamma vatten;

- Personlig anmälan från delägare som avser att fiska med not skickas till samfällighetsföreningen

- Endast delägare med familj får delta vid notfisket.

- Nottillståndet gäller inte för vatten som samfälligheten arrenderar ut

- Tillåten tid för notfiske, 1 juli – 31 augusti

- Minst 3 km lugnvatten och att avstånd till strömmande vatten är minst 300 m krävs för att tillåta notfiske (ref. FIFS 2004:37)

- Fångstrapporter från varje fisketillfälle innehållande datum, plats, antal notsvep, antal fiskar av varje art.

Övriga kommentarer.
Sammanställningen skickas till samfällighetsföreningen senast 15 september.
Fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i
Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) tillämpas alltid om de är strängare än samfällighetens regler.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.