Fritidsstugor

Delägare och deras familjer har möjlighet att få markupplåtelse för fritidsstugor på samfällighetens marker. Som familj räknas delägare, make/maka/sambo/ partner, barn och delägares föräldrar.

Samfällighetsföreningen beslutar bara om markupplåtelse. Byggnadslov och eventuella andra tillstånd måste alltid sökas hos berörd myndighet.


Undantag för Esranges A-zon där inga stugor får uppföras. 

 

Arrendeavgiften för markupplåtelsen är för närvarande 100:- per år och stuga.
I arrendeavgiften ingår tillåtelse att från samfällighetens marker ta brännved för uppvärmning av stugan. Vid uttaget av ved skall skogsvårdsmässiga principer tillämpas (Ingen kalhuggning!).

Arrendeavgiften faktureras årligen för innevarande år.
Påminnelseavgift med 100:- uttas om arrendeavgiften inte har erlagts i tid.

Samfällighetsföreningen för ett stugregister, där varje stuga har ett unikt nummer och där stugans placering är angiven med koordinater.

För att hålla stugregistret aktuellt är det därför viktigt att varje förändring meddelas Samfällighetsföreningen.