Brännved
Reglerna för uttag av brännved är följande:
Delägare får för eget bruk göra uttag av så kallat brännved från
Samfällighetsföreningens
marker.

Anmälan om uttag skall göras till styrelsen innan uttaget sker.

Ersättning skall efter uttaget och utan anmodan, erläggas med
50 kr per kubikmeter.