Vill du beställa delägarkort finns blankett för detta under fliken dokument.
Du kan nu även lösa årskort för sportfiske och småviltsjakt. Kontakta ordföranden för mer information.
 

Verksamhet

Soppero Byars Samfällighetsförening förvaltar ägor, jakt- och fiskerätter med mera som, vid laga skifte 1961-01-23 akt Soppero 12140, avsattes samfällda för Soppero bys skifteslag och som fortfarande är samfällda eller vilka senare har införlivats i skifteslagets samfälligheter samt anläggningar/byggnader och övriga tillgångar som ägs av skifteslaget (numera Samfällighetsföreningen).

I Soppero Byars Samfällighetsförening ingår byarna Övre Soppero, Nedre Soppero, Silkkimuotka och Lannavaara. Totala antalet enskilda fastigheter som ingår är 85 och totala antalet delägare är drygt 400.

Förutom förvaltning av egendomar enligt ovan tar Samfällighetsföreningen, på olika sätt, också aktiv del i de berörda byarnas fortlevnad.  

Adress:
Soppero Byars Samfällighetsförening
Box 166
980 14 Övre Soppero

E-mail:
info@sopperobyar.se


Bankgiro/Organisation:
Bg 884-6438
Org.nr 716465-5255