Småviltsjakt

Allmänna villkor för småviltjaktkort
Småviltjakt för icke delägare startar tredje måndagen i september

Det är jägarens skyldighet att informera sig om den exakta belägenheten för områden där jakträtten gäller samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå.

Under älgjaktstid skall jaktledare på de respektive områderna underättas.
Telefonnummer till jaktledarna för de olika älgjaktsområdena finns på hemsidan (www.sopperobyar.se)

Jakt för avsalu av vilt är inte tillåten.
Kort för småviltjakt gäller inte för fällfångst (inklusive snarning).
Varje jägare får fälla maximalt åtta ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag. Jaktkortet, godkänd legitimation och det statliga
jaktkortet skall medföras vid jakt och på uppmaning uppvisas för jakttillsyningsman eller jakträttsägare.

Samfälligheten förbehåller sig rätten att avlysa jakt om särskilda skäl föreligger.
Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.

Observera att det vid raketuppskjutningar från Esrange är förbjudet att vistas inom vissa områden (A-zonen).

För all jakt gäller de regler som finns i jaktlagen och jaktförordningen.